Privacyverklaring

1. Algemeen

Arkebuze vzw hecht veel belang aan Uw privacy en de bescherming van Uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om Uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Arkebuze vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van Uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om Uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van Uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van Uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van Uw rechten als betrokken persoon omtrent Uw persoonsgegevens, U hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Arkebuze vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Naam: Arkebuze Vilvoordse schuttersvereniging vzw
Adres soc.zetel :Sint-Donatuslaan 22
1850 Grimbergen
E-mail: arkebuze@skynet.be
Telefoon: 02/253.39.25 (na 18 uur)

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Arkebuze vzw verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Arkebuze vzw.
 • Om te kunnen deelnemen aan door VSK georganiseerde wedstrijden.
 • Om Uw lidmaatschap bij onze vereniging te kunnen beheren.
 • Om te kunnen deelnemen aan alle andere door derden georganiseerde activiteiten/wedstrijden.

3. Welke gegevens Verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van U vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de hierboven vermelde doelstellingen (2.).

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail,
  bankrekeningnummer.
 • Identiteitsgegevens uitgereikt door de overheid: uittreksel van het strafregister, nummer identiteitskaart, rijksregisternummer.
 • Persoonlijke kenmerken: Foto’s (digitaal), geboortedatum en plaats.

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende organisatie:

 • De vzw Arkebuze en haar bestuursleden

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die U aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Vlaamse Schietsportkoepel vzw (VSK) voor beheer en uitreiking van federatie aansluitingskaarten en sportschutterslicenties.
 • Administratie stad Vilvoorde (sportdienst) voor controle van gemachtigde gebruikers van de vuurwapenstand (uitbater = stad Vilvoorde).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van Uw gegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien U ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

Arkebuze vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Arkebuze vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Arkebuze vzw van Uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Uw rechten omtrent Uw gegevens

 • U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kunt U ons hiervoor contacteren.
 • Tevens kunt U bezwaar indienen tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. De expliciete weigering om gebruik te maken van Uw persoonsgegevens – wat Uw volste recht is – houdt wel in dat U geen lid kunt
  worden/blijven van onze vereniging.
 • Ook heeft U het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf of in Uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen U vragen om U te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw persoonsgegevens dan vragen wij U hierover direct contact met ons op te nemen.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.privacycommission.be

11. Wijziging privacyverklaring

Arkebuze vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De eerste redactie gebeurde op 07/04/2018. Eventuele wettelijke wijzigingen zullen meegedeeld worden via de geijkte kanalen en ter inzage zijn in de stand en op de website